„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”. 

Zadanie pn.: „Doposażenie zespołu regionalnego działającego przy Parafii św. Anny w Chyżnem” mające na celu:  rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej poprzez doposażenie w stroje Orawskie zespołu działającego przy Parafii św. Anny w Chyżnem do momentu złożenia wniosku o płatność końcową, współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach EFRROW otrzymanych w ramach projektu grantowego pt. Wyposażenie podmiotów działających w sferze kultury na obszarze działania Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy realizowanego w ramach Poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Przewidywane wyniki operacji: doposażenie w stroje Orawskie zespołu działającego przy Parafii św. Anny w Chyżnem.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”. 

Zadanie pn.: „Warsztaty w Chyżnem – poznajemy nasze zasoby kulturowe” mające na celu:  wzmocnienie kapitału społecznego poprzez organizację warsztatów bazujących na dziedzictwie kulturowym Orawy do dnia złożenia wniosku o płatność końcową, współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach EFRROW otrzymanych w ramach projektu grantowego pt. Wzmocnienie kapitału społecznego mieszkańców obszaru Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy realizowanego w ramach Poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Przewidywane wyniki operacji: przeprowadzenie warsztatów bazujących na dziedzictwie kulturowym- 3 szt. , liczba uczestników warsztatów – 235 osób.