Cmentarz jest miejscem świętym, miejscem wiecznego spoczynku naszych Zmarłych i miejscem modlitwy za nich. Ma charakter sakralny i jest świadectwem wiary i kultury parafian. Powinien być otoczony należną religijną czcią i szacunkiem oraz troską.

 1. Cmentarz Parafialny w Chyżnem jest własnością Parafii pw. św. Anny w Chyżnem i służy wszystkim jej parafianom. W przypadku pogrzebu z poza parafii obowiązują opłaty jak na cmentarzu komunalnym.
 2. Cmentarzem zarządza Proboszcz Parafii pw. św. Anny w Chyżnem.
 3. Sprawy związane z pochówkiem zmarłych oraz innymi czynnościami wykonywanymi na cmentarzu należy każdorazowo uzgadniać w kancelarii parafialnej.
 4. Na niżej wymienione prace prowadzone na cmentarzu należy uzyskać zgodę Zarządcy:

4.1   Pogrzeb,

4.2   lokalizacja nowego grobu,

4.3   budowa nowego pomnika,

4.4   rozbiórka istniejącego pomnika,

4.5   remont pomnika np. wymiana płyty,

4.6   utwardzanie gruntu wokół miejsc grzebalnych,

4.7   ustawianie przy grobach ławek na stałe utwierdzonych do podłoża,

4.8   ekshumacja zwłok bądź przeniesienie do innego grobu, po przedstawieniu koniecznych zezwoleń.

 1. Prawo do grobu posiadają najbliżsi zmarłego lub jego spadkobiercy
 2. Prawo do grobu oznacza prawo do terenu o wymiarach:

6.1   Grób pojedynczy: 2,5 x 1,5 m,

6.2   grób podwójny: 2,5 x 2,3 m,

6.3   inny wymiar grobu należy uzgodnić z Zarządcą – w tym wypadku wymagane jest wystąpienie na piśmie do Proboszcza Parafii z podaniem uzasadnienia. O fakcie tym proboszcz powiadamia Radę Parafialną, która akceptuje wydane  w tym zakresie decyzje,

6.4   przy ustalaniu miejsca pochówku można dokonać rezerwacji terenu maks. pod grób podwójny celem pochówku w przyszłości w tym miejscu współmałżonka, partnera życiowego, rodzeństwa, bliskiego pokrewieństwa osoby dla której przeprowadza się pochówek pierwotny. Nie dopuszcza się budowy grobowców na nowym placu

6.5   ustala się min. i maks odległość pomiędzy poszczególnymi grobowcami:

– min. 50 cm

– maks. 60 cm

6.6   dopuszcza się utwardzenie terenu wokół grobu (tzw. opaska) o szerokości maks. 25 cm.

 1. Grób nie może być użyty do ponownego chowania przed upływem 20 lat (nie dotyczy grobów przeznaczonych dla więcej niż jednej osoby, do których zalicza się groby murowane, oraz dla których przewidziano pochówek zbiorowy – rodzeństwo, małżeństwo, partner życiowy, bliskie pokrewieństwo (brat, siostra).
 2. Minimalna głębokość grobu dla pierwszego pochówku wynosi 2 m.
 3. Wyklucza się pochówek do czasu wykorzystania istniejącego miejsca na następującym terenie:

9.1   Teren pod starą plebanią ograniczony od strony północnej budynkiem plebanii, od strony wschodniej ogrodzeniem, od strony południowej drogą dojazdową do cmentarza, a od strony zachodniej istniejącą zabudową pomników,

9.2   teren wokół kaplicy cmentarnej  ograniczony od strony północnej drogą dojazdową do cmentarza, od strony wschodniej ogrodzeniem, a od strony południowej i zachodniej istniejącymi utwardzonymi chodnikami.

 1. Za korzystanie z cmentarza pobierane są opłaty przeznaczone na jego utrzymanie (porządki, wywóz śmieci, koszenie i usuwanie trawy) w formie tzw. Funduszu Cmentarnego.
 2. Na cmentarzu zabrania się:

11.1 Zakłócania ciszy, porządku i powagi miejsca,

11.2 wjazdu pojazdami mechanicznymi bez zgody Zarządcy (nie dotyczy wózków dla osób niepełnosprawnych),

11.3 zanieczyszczania terenu wokół grobów, niszczenia zieleni, nagrobków i urządzeń cmentarnych,

11.4 wprowadzania zwierząt,

11.5 samowolnego sadzenia i usuwania drzew i krzewów.

 1. Odpady i śmieci mogą być składowane jedynie w wyznaczonych do tego celu miejscach.
 2. Zabrania się wrzucania do koszy koło cmentarza wieńców po pogrzebach. Rodzina usuwa je we własnym zakresie
 3. Pozostały po remoncie lub rozbiórce gruz ze starego pomnika (grobu) należy wywieźć z cmentarza. Zabrania się składowania tych odpadów w pojemnikach na śmieci znajdujących się w obrębie cmentarza.
 4. Elementy starych pomników mających znamiona zabytku i/lub wartość historyczną należy zostawić na cmentarzu w miejscu do tego celu wyznaczonym przez Zarządcę – dotyczy m.in. starych metalowych krzyży cmentarnych.
 5. Ziemię pozostałą po wykopaniu grobu należy w uzgodnieniu z Zarządcą wywieźć z terenu cmentarza. Jeżeli ziemia pochodzi z istniejącego grobu lub jest podejrzenie, że w miejscu, w którym jest kopany nowy grób miał miejsce kiedyś pochówek należy o tym fakcie powiadomić Zarządcę cmentarza. Zarządca cmentarza podejmuje w tym zakresie dalsze decyzje. Nadmiar ziemi z grobu może posłużyć do plantowania terenu w obrębie cmentarza w uzgodnieniu z Zarządcą.
 6. Zarządca Cmentarza Parafialnego w Chyżnem wykonuje usługi koszenia chwastów na terenie cmentarza. Usuwanie trawy w obrębie nagrobka należy do właścicieli
 7. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z dewastacji lub klęsk żywiołowych. Groby podlegają indywidualnemu ubezpieczeniu. Zarządca cmentarza może dodatkowo dokonać zbiorowego ubezpieczenia cmentarza. Zakres takiego ubezpieczenia należy uzgodnić z Radą Parafialną.
 8. Teren cmentarza może zostać objęty tzw. monitoringiem.
 9. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez firmy świadczące usługi pogrzebowe, kamieniarskie, budowlane.
 10. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy, a w szczególności Ustawa z dnia 31 stycznia 1956 roku o cmentarzach i chowaniu zmarłych (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 23, poz 259 z póź. zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i szczątków (Dz.U. z 2008 r. Nr 48, poz. 284).
 11. Regulamin może byś aktualizowany i wchodzi w życie decyzją Rady Parafialnej przy Parafii pw. św. Anny w Chyżnem od 01 maja 2024 r